1

Regulamin

 • Definicje
  • Awaria - oznacza stan Usługi, który uniemożliwia Użytkownikowi korzystanie z Usługi.
  • Komentarz - pisemne wyrażenie opinii przez Użytkownika na temat Treści.
  • Konto Użytkownika (Konto, profil) - konto, do którego dostęp Użytkownika jest możliwy po Rejestracji i załadowaniu go linkiem sesji.
  • Rejestracja - jednorazowa czynność, polegająca na założeniu przez Użytkownika Konta Użytkownika na stronie Serwisu.
  • Logowanie - proces autoryzacji Użytkownika na stronie Serwisu umożliwający uzyskiwanie dostępu do Konta Użytkownika.
  • Regulamin - niniejszy Regulamin Serwisu dostępney pod adresem: http://wygrajgry.net/terms.
  • Serwis - serwis internetowy, który umożliwia Użytkownikom korzystanie z Usług pod adresem http://wygrajgry.net.
  • Administrator - Radek Lisowski, Roztocznik 25 58-200 Dzierżoniów
  • Sesja - wizyta użytkownika w Serwisie rozpoczęta utworzeniem identyfikatora lub przywróceniem istniejącej, linkiem sesji
  • Strony - Usługodawca i Użytkownik.
  • Siła Wyższa - zdarzenie nadzwyczajne o charakterze zewnętrznym wobec Stron.
  • Treść (Treści) - treści i obiekty multimedialne zamieszczane przez Użytkownika za pośrednictwem Konta.
  • Umowa - umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną pomiędzy Stronami.
  • Usługa - usługa świadczona przez Usługodawcę polegająca na możliwości zamieszczania przez użytkownika Treści.
  • Użytkownik - osoba fizyczna, która ukończyła 13 rok życia. W przypadku nie ukończenia przez Użytkownika 18 roku życia wymagana jest zgoda jego opiekuna prawnego.
  • Usługodawca - właściciel Serwisu.
  • Gra - gra zręcznościowa polegające na wykonaniu próby czasowej przez Użytkownika zgodnie z instrukcjami zamieszczonymi w Serwisie, o równym poziomie trudności dla każdego Użytkownika.
  • Link sesji - adres URL umożliwiający użytkownikowi odzyskanie dostępu do swojego Profilu.
 • Postanowienia Ogólne
  • Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników z serwisu internetowego dostępnego pod adresem http://wygrajgry.net/.
  • Teksty Serwisu, elementy graficzne, oprogramowanie, baza danych, są własnością Serwisu i podlegają ochronie prawnej.
  • Korzystanie z Serwisu oraz z usług oferowanych za pośrednictwem Serwisu oznacza wyrażenie przez Użytkownika zgody na warunki określone w niniejszym Regulaminie.
  • Usługodawca zastrzega sobie prawo ograniczenia dostępu Użytkownikowi do wybranych usług oferowanych za pośrednictwem Serwisu.
 • Zakres i warunki korzystania z Serwisu
  • W ramach Serwisu Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia Usługi w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
  • Zakres Usługi obejmuje dostarczenie gry internetowej której zasady i sposób wyłaniania zwycięzców określa niniejszy Regulamin.
  • Umowa o świadczenie Uług zostaje zawarta z chwilą zakończenia procesu Rejestracji.
  • Warunkiem rozpoczęcia korzystania z Usługi przez Użytkownika jest dokonanie Rejestracji.
  • Korzystanie z Usługi możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Użytkownik następujących minimalnych wymagań technicznych:
   • procesor 1 GHz
   • pamięć RAM 512 MB
   • zastosowania przeglądarek z zainstalowanym oprogramowaniem do obsługi Java Scriptu, apletów Java, aplikacji Flash
  • Użytkownik rozwiązuje Umowę poprzez samodzielne usunięcie Konta.
  • Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu.
  • Usługodawca zastrzega sobie prawo do modyfikowania Usług.
  • Usługodawca zastrzega sobie prawo do przesyłania Użytkownikowi na jego adres e-mailowy przypisany do Konta w Serwisie nformacji technicznych i systemowych dotyczących funkcjonowania Serwisu, a także innych informacji dotyczących Serwisu.
 • Rejestracja Użytkownika
  • W trakcie Rejestracji Użytkownik dokonuje czynności, na które składa się:
   • potwierdzenie, że zapoznał się on z treścią Regulaminu oraz że akceptuje on jego postanowienia,
   • zatwierdzenie formularza rejestracyjnego,
   • Wraz z dokonaniem Rejestracji Użytkownik uzyskuje dostęp do Konta Użytkownika.
 • Zasady korzystania z Serwisu
  • Użytkownik zobowiązany jest w szczególności do:
   • korzystania z Serwisu w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania,
   • niepodejmowania działań takich jak:
    • rozsyłanie lub/i umieszczanie w Serwisie nie zamówionej informacji handlowej;
    • kilkukrotna rejestracja Użytkownika w Serwisie;
    • korzystanie z Kont innych Użytkowników lub udostępnianie swojego Konta innym Użytkownikom;
    • czynności informatycznych lub wszelkich innych mających na celu wejście w posiadanie Haseł innych Użytkowników,
   • korzystania z Serwisu w sposób nieuciążliwy dla innych Użytkowników oraz dla Usługodawcy,
   • korzystania z wszelkich Treści zamieszczonych w ramach Serwisu jedynie w zakresie własnego użytku osobistego.
  • Konta nie użytkowane przez okres dłuższy niż 12 miesięcy od ostatniego zalogowania, mogą zostać usunięte bez uprzedniego powiadomienia.
  • Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za czynności wykonane w ramach Serwisu.
  • Użytkownik jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Usługodawcę o każdym przypadku naruszenia jego praw do Nazwy Użytkownika lub/i Hasła.
  • Usługodawca może pozbawić Użytkownika prawa do korzystania z Serwisu (blokując lub usuwając jego Konto), jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Serwisu lub usług oferowanych w ramach Serwisu, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Użytkownika niniejszego Regulaminu.
  • Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania z Serwisu, nie może dokonać powtórnej Rejestracji w Serwisie bez uprzedniej zgody Usługodawcy.
 • Zasady świadczenia Usług
  • Usługodawca oferuje Użytkownikowi dostęp do płatnych treści.
  • W formie gratisu Użytkownik każdorazowo otrzymuje oryginalny klucz w dystrybucji elektronicznej.
  • Wszystkie gratisy pochodzą z legalnych dystrybucji.
  • Warunkiem do otrzymania Usługi jest zapłata w formie SMS/PayPal lub przyczynienie się do rozwoju portalu
  • Szczegóły dotyczące przyczynienia do rozwoju oraz indywidualny link referencyjny użytkownika dostępne są pod adresem: http://wygrajgry.net/refs
  • Usługodawca oświadcza, że Usługa nie jest grą zwłaszcza żadną przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. Nr 201, poz. 1540 z późn. zm.).
 • Odpowiedzialność
  • Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne występujące w sprzęcie komputerowym, systemie teleinformatycznym, które uniemożliwiają Użytkownikowi korzystanie z Serwisu.
  • Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:
   • utratę Treści spowodowaną awarią sprzętu, systemu lub też innymi okolicznościami z przyczyn nieleżących po stronie Usługodawcy
   • za treść reklam zamieszczanych w Serwisie przez podmioty trzecie, a także sposób, w jaki publikowane Treści będą wykorzystywane przez Użytkowników.
   • Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostępność Serwisu z powodu Siły Wyższej. Usługodawca zastrzega sobie ponadto możliwość zawieszenia lub zakończenia świadczenia usług w Serwisie w dowolnym momencie, z jakiejkolwiek przyczyny.
 • Postanowienia końcowe
  • Uznanie poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważne bądź nieskuteczne, nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. W miejsce nieważnego postanowienia zastosowana będzie reguła, która jest najbliższa celom nieważnego postanowienia i całego niniejszego Regulaminu.
  • W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie polskiego prawa.
  • Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu umieszczenia ich na stronie internetowej Serwisu. Zmiany uważane są za zaakceptowane przez Użytkownika z momentem skorzystania przez niego z Serwisu.
  • Aktualny Regulamin jest publikowany na stronie internetowej Serwisu.
  • Regulamin wchodzi w życie z dniem 21.03.2016 r.
1